پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین

پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین

پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین (1972) برای ارزیابی میزان همدلی افراد  استفاده می شود. این مقیاس دارای 33 پرسش است که 17 پرسش آن بصورت مثبت و 16 پرسش دیگر به صورت معکوس طرح شده اند.

 

 

تعداد سوالات:   33

تعداد صفحات:    6

شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی

نوع فایل:    WORD


خرید آنلاین