آزمایش منع قبلی در روانشناسی تجربی (گزارش کار ازمایش منع قبلی)

آزمایش منع قبلی در روانشناسی تجربی (گزارش کار ازمایش منع قبلی)

آزمایش منع قبلی در روانشناسی تجربی (گزارش کار ازمایش منع قبلی)

عنوان آزمایش:

ازمایش منع قبلی روانشناسی تجربی

آزمایش منع قبلی

تعداد صفحات:   4

نوع فایل:    WORD

 

قسمتی از متن:

هدف

وسایل آزمایش

نمونه

روش آزمایش

تحلیل نتایج

 

روش آزمایش :

آزمایش مقدماتی. جهت آنکه عامل مهارت در توزیع کارتها، حتی الامکان خنثی شود آزمایش مقدماتی را ترتیب دادیم.

از آزمودنی خواستیم به حالت سر پا در مقابل میز بایستد. کارتها را یک به یک و با سرعت هر چه بیشتر توزیع کند. آزمودنی کارتها را طوری در دست گرفته بود که تصاویر آنها رو به بالا بودند. او می بایست کارتها را به صورت تل روی هم بریزد. همراه با فرمان شروع کنید کرونومتر را به کار انداختیم و به محض افتادن آخرین کارت آن را از حرکت بازداشتیم. ده تمرین بدین طریق انجام گرفت و در پایان، سه دقیقه به آزمودنی استراحت دادیم.

آزمایش واقعی. مرحله اول. چهار کارت بزرگ را طوری روی میز قرار دادیم که تشکیل یک مربع دهند و به فاصلۀ ده سانت از یکدیگر قرار داشته باشند. آزآزمودنی خواستیم تا کارتها را در حالیکه تصویرشان رو به بالاست توزیع کند. این بار او می بایست کارتهایی را که تصاویر دایره دارند روی کارت بزرگی که تصویر دایره دارد بریزد. بقیۀ کارتها نیز بر همین اساس توزیع شوند. از او خواستیم تا بدون توقف و با سرعت کار کند و مرتکب خطا نیز نشود. زمان دقیق هر تمرین را یاد داشت کردیم و برای اینکه انگیزه آزمودنی زیاد شود زمان صرف شده در هر تمرین را به اطلاع او می رساندیم وپس از هر تمرین یک استراحت 30ثانیه ای به او می دادیم. با این شرایط 15 تمرین انجام گرفت.


خرید آنلاین