آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده

آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده

آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده

عنوان آزمایش:

آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی

ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: WORD

 

قسمتی از متن:

نتایج

پس از اتمام آزمایش، اوراق جمع آوری و به کمک دانشجویان درس روان‌شناسی تجربی، که ضمناً در اجرای آزمایش نیز همکاری داشتند، تصحیح گردید. بدین ترتیب که حروف کد نشده یا اشتباه کد شده کنار گذاشته شد و فقط تعداد حروفی که هر آزمودنی در هردقیقه درست کد گذاری کرده بود به حساب آمد. میانگین‌های هر گروه برای هر یک از دقایق بیستگانه محاسبه گردید که در جدولهای 1 و2 درج گردیده است.

 

تحلیل نتایج

1 – منحنیهای میانگینها برای هر یک از موقعیتهای آزمایش ترسیم شد (تصویر1). همانطور که تصویر نشان می‌دهد، این منحنیها هنجار کلی فرایند یادگیری را منعکس می‌سازد. بدین معنا که منحنیها سیر صعودی دارد و این نشانگر آن است که آزمودنیها بتدریج مهارت کسب کرده بر سرعت خود افزوده‌اند (البته هنجار صعودی منحنی یادگیری در موقعیت اول بهتر منعکس می‌شود).

2 – منحنیهای حاصل از موقعیت اول و دوم بطور کیفی و از نظر شکل ظاهری مقایسه می‌شود:

الف- منحنی حاصل از موقعیت اول (ابتدا یادگیری فشرده بعد یادگیری توزیعی) به صورت دنباله‌‌ی دو منحنی یادگیری جلوه می‌کند. بدین معنا که میانگین دقایق دهم و یازدهم تفاوت زیادی نشان می‌دهد (62/5=07/39-69/44)، درصورتی که این تفاوت در موقعیت دوم بسیار ناچیز است (24/0=08/42-33/42).

ب- نتایج دو گروه در تمرین اول مقایسه می‌‌شود تا معلوم شود که، در مجموع یادگیری توزیعی قبل از یادگیری فشرده مؤثر بوده است یا بعد از آن. باز هم با مراجعه به تصویر 1 معلوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که یادگیری توزیعی بعد از یادگیری فشرده سریعتر و بهتر انجام گرفته است.


خرید آنلاین